Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Zobowi?zania - cz??? szczegó?owa
Autorzy: Zbigniew Radwa?ski
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381587266
Stron: 399
Kod ksi: BEKW-0606/13*
Cena:
59.00 zł
Opis książki
Podr?cznik "Zobowi?zania – cze?? szczegó?owa" jest kontynuacja podr?cznika Z. Radwanskiego, A. Olejniczaka, "Zobowi?zania – cze?? ogólna", wraz z którym obejmuje pe?ny wyk?ad z prawa zobowi?za?.

W podr?czniku s? omawiane podstawowe instytucje cz??ci szczegó?owej zobowi?za?, wyst?puj?ce w obrocie powszechnym. W uj?tych syntetycznie rozwa?aniach zwraca si? uwag? na zagadnienia dyskusyjne, ze wskazaniem pogl?dów pi?miennictwa i judykatury.

W podr?czniku omówiono m.in.:

umowy reguluj?ce przeniesienie praw,
umowy reguluj?ce u?ywanie rzeczy i ?wiadczenie us?ug,
umowy dotycz?ce stosunków kredytowych i zabezpieczenia wierzytelno?ci,
umowy o funkcji alimentacyjnej,
umow? ubezpieczenia, umow? spó?ki.