Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Coaching koaktywny. Zmiany w biznesie, zmiany w ?yciu
Autorzy: Karen Kimsey-House, Henry Kimsey-House
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
ISBN: 9788381600729
Stron: 236
Kod ksi: ABCD-17325/3*
Cena:
99.00 zł
Opis książki
Ksi??ka nazywana jest potocznie „bibli? coachingu”. Od 1998 roku, gdy ukaza?o si? jej pierwsze wydanie, koncepcja coachingu koaktywnego cieszy si? nies?abn?cym zainteresowaniem, a jej autorzy – jednocze?nie pionierzy tej metody – dostosowuj? tre?? kolejnych edycji do stale zmieniaj?cych si? realiów.

W procesie coachingu koaktywnego coach skupia si? na wspieraniu klienta w odkrywaniu jego potencja?u i kreatywno?ci, a nie bezpo?rednio na problemach czy celach klienta (coachee). Autorzy wyja?niaj?, na czym polega proces prowadz?cy do g??bokiej zmiany i opisuj?, jak mo?na go uruchomi? poprzez budowanie relacji partnerskich. W ich wizji umiej?tno?ci coachingowe powinni wykorzystywa? nie tylko profesjonalni trenerzy, lecz tak?e mened?erowie i nauczyciele, pomagaj?c swoim wspó?pracownikom i podopiecznym w pe?ni realizowa? swój potencja? w ramach organizacji.