Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

?wiadczenia rodzinne. Komentarz
Autorzy: Wojciech Maciejko
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381589369
Stron: 480
Kod ksi: BEKW-0452/5*
Cena:
169.00 zł
Opis książki
Komentarz w sposób wyczerpuj?cy analizuje poszczególne instytucje ustawy o ?wiadczeniach rodzinnych, zarówno materialnoprawne, jak i z zakresu post?powania administracyjnego.

Obszerne wywody obejmuj? zagadnienia zwi?zane z:

ustalaniem praw do ?wiadcze? rodzinnych,
wysoko?ci? ?wiadcze?,
okresem przys?ugiwania,
wyp?at? ?wiadcze?, ich utrat? oraz wyga?ni?ciem.

W ramach zagadnie? procesowych przeprowadzono wyk?adni? unormowa? reguluj?cych: wszcz?cie post?powania administracyjnego oraz inicjatyw? dowodow? i post?powanie wyja?niaj?ce z uwzgl?dnieniem dowodu z wywiadu rodzinnego.