Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Przedsiebiorstwo na rynku kapitalowym. Studia przypadków
Autorzy: El?bieta Bukajska
Wydawnictwo: UMCS
ISBN: 9788322792292
Stron: 116
Kod ksi: UMCS-1198
Cena:
29.40 zł
Opis książki
Recenzowana monografia, zatytu?owana: „Przedsi?biorstwo na rynku kapita?owym. Studia przypadków”, stanowi interesuj?ce i wa?ne dzie?o naukowe, zawieraj?ce obszerne a zarazem oryginalne badania teoretyczno-empiryczne nad aktualnymi i wa?nymi problemami przedsi?biorstw funkcjonuj?cych na rynku kapita?owym. Te zasadnicze cechy uwidaczniaj? si? zarówno w warstwie ciekawych, interdyscyplinarnych studiów oraz bada? teoretycznych, jak równie? twórczych analizach empirycznych w postaci studiów lub studium przypadków, ?wiadcz?cych o du?ej warto?ci naukowej i praktycznej monografii. S? one pochodn? odpowiedzialnego warsztatu naukowego m?odych naukowców, b?d?cych autorami tej monografii, w którym znajdujemy ró?ne techniki i sposoby prezentacji rozwa?a? z krytycznym wykorzystaniem oraz ocen? zró?nicowanych tre?ci literatury przedmiotu, podej?? do metodycznych i koncepcji przedsi?biorstw na rynku kapita?owym.
dr Artur Sajnóg