Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Karta Nauczyciela – komentarz do zmian obowiazuj?cych od 1 wrzesnia 2019 roku - ujednolicony tekst ustawy
Autorzy: Marek M?odecki
Wydawnictwo: ODDK
ISBN: 9788378046998
Stron: 138
Kod ksi: ODDK-8390/2
Cena:
157.50 zł
Opis książki
Przepisy dwóch aktów prawnych, tj. Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw oraz Ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy - Prawo o?wiatowe, ustawy o systemie o?wiaty oraz niektórych innych ustaw, od 1 wrze?nia 2019 roku wprowadzaj? kolejne zmiany w regulacjach prawnych Karty Nauczyciela.

W publikacji omówiono w szczególno?ci:

zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli,
zmiany w zakresie zatrudnienia nauczycieli na podstawie umów o prac? na czas okre?lony,
wprowadzenie dodatku za wychowawstwo klasy oraz ?wiadczenia na start,
zmiany w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
modyfikacje zasad odpowiedzialno?ci dyscyplinarnej nauczycieli.


Ksi??ka zawiera ujednolicony tekst Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.: ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2245; Dz.U. z 2019 r. poz. 730; Dz.U. z 2019 r. poz. 1287) – z wyró?nieniem zmian obowi?zuj?cych od 1 wrze?nia 2019 r.