Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Umowy cywilnoprawne w praktyce jednostek samorz?du terytorialnego (z suplementem elektronicznym)
Autorzy: Magdalena ?ugiewicz
Wydawnictwo: ODDK
ISBN: 9788378046882
Stron: 202
Kod ksi: ODDK-7125E
Cena:
189.00 zł
Opis książki
Tworzenie umów dla potrzeb jednostek samorz?dowych jest o wiele trudniejsze ni? dla przedsi?biorców, gdy? oprócz regulacji prawa cywilnego trzeba jeszcze pami?ta? o wymogach finansów publicznych, w tym o dyscyplinie finansów publicznych. Sprawdzianem prawid?owo?ci zawieranych umów jest nie tylko ich wykonanie w praktyce, ale tak?e ich ocena przez liczne instytucje kontrolne.

Publikacja przeznaczona jest dla pracowników samorz?dowych, zajmuj?cych si? na co dzie? przygotowywaniem projektów umów cywilnoprawnych. Publikacja dotyczy wi?kszo?ci umów zawieranych w jednostkach samorz?dowych, b?dzie wi?c przydatna zarówno dla pracowników zajmuj?cych si? nieruchomo?ciami, kwestiami organizacyjnymi, jak i dla tych, którzy zajmuj? si? promocj? czy ró?nymi formami wspó?pracy z sektorem prywatnym.