Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Jak byc szczesliwszym
Autorzy: Paul Jenner
Wydawnictwo: Wydawnictwo KOS
ISBN: 9788376491745
Stron: 281
Kod ksi: KOSW-0154
Cena:
49.00 zł
Opis książki
Prosty poradnik szcz??liwego ?yciaKa?dy cz?owiek pragnie szcz??cia. Wszyscy chcemy by? zadowoleni, wolni od niepokoju i stresu.Du?o ?atwiej to powiedzie?, ni? zrealizowa?. Postanowienie d??enia do szcz??cia to pierwszy krok do lepszego ?ycia, a ten przyst?pny przewodnik pokazuje, jak mo?na to postanowienie realizowa?, podchodz?c do ?ycia z humorem i gracj?.Poznaj dobrodziejstwa pozytywnego my?lenia, wspania?omy?lno?ci i wdzi?czno?ci, jak równie? zasady w?a?ciwego od?ywiania i zdrowszego stylu ?ycia. Staraj si? o spokój wewn?trzny, a satysfakcjonuj?cy seks niech ci tak?e przysparza „szcz??ciodajnych zwi?zków chemicznych”. Ró?ne ?wiczenia i wskazówki zawarte w tej ksi??ce oparte s? na wynikach bada? naukowych. Wzmocni? one twój entuzjazm i zmotywuj? do wdzi?czno?ci, w wyniku czego b?dziesz szcz??liwszy.