Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Polski i Ukraiński wiek XX w perspektywie historii edukacji
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Roman Tomaszewski
Wydawnictwo: Adam Marszałek Wydawnictwo
ISBN: 9788366220508
Stron: 223
Kod ksi: MARS-0299
Cena:
38.00 zł
Opis książki
Książka stanowi próbę spojrzenia na losy Polaków i Ukraińców rozpatrywane z punktu widzenia dokonań edukacyjnych obu społeczeństw. Jest to syntetyczne ujęcie okresów, gdy obie narodowe pedagogie powstawały, a następnie rozwijały się zarówno w warunkach państw obcych (Imperium Rosyjskiego, Austro-Węgier i Prus), jak i własnych państw narodowych (II RP lub URL) lub zależnych od ZSRR państw komunistycznych (PRL i USRR). Autor stosuje metodę komparatystyki obu pedagogii w długiej cezurze ? od końca XIX wieku do drugiej dekady XXI wieku włącznie. Podkreśla także i uzasadnia przesądzającą rolę elit w obu społeczeństwach. Opracowanie jest udaną próbą zarysowania polsko-ukraińskiej perspektywy długiego trwania w formie monografii historyczno-pedagogicznej. Z tego wynika jego użyteczność dla dalszego rozwoju systemów edukacyjnych w trzeciej dekadzie XXI wieku ? zarówno w III Rzeczypospolitej, jak i niepodległej Ukrainie ? a także rozwoju wzajemnych relacji obu społeczeństw.