Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Poradnik przechowywania substancji niebezpiecznych zgodnie z wytycznymi unijnymi REACH i CLP
Autorzy: Michal Kizyn
Wydawnictwo: Instytut Logistyki i Magazynowania
ISBN: 9788387344795
Stron: 431
Kod ksi: ILMW-0134
Cena:
52.00 zł
Opis książki
Ksi??ka zawiera bardzo obszerny i szczegó?owy opis problemów zwi?zanych z klasyfikacj?, oznakowaniem, pakowaniem, transportem i magazynowaniem substancji i/lub mieszanin stwarzaj?cych zagro?enie (niebezpiecznych). Autor podj?? si? trudnego zadania skonsolidowania przepisów WE z przepisami krajowymi i dostarczenia pracownikom magazynów skondensowanej wiedzy na temat przechowywania i obchodzenia si? z substancjami i mieszaninami chemicznymi. Wa?ne jest zwrócenie uwagi na now? rol? pracowników magazynów, którzy zgodnie z rozporz?dzeniem REACH staj? si? aktywnymi uczestnikami w ?a?cuchach dostaw substancji i mieszanin stwarzaj?cych zagro?enie (niebezpiecznych) jako dystrybutorzy lub dalsi u?ytkownicy. Jest to bardzo cenna pozycja wydawnicza dla osób zarz?dzaj?cych magazynami i pracuj?cych w magazynach. Poradnik mo?e by? równie? materia?em pomocniczym dla studentów kierunku towaroznawstwa oraz uczestników kursów i szkole? o tematyce „gospodarka magazynowa”. Dr Jolanta Skowro?, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Pa?stwowy Instytut Badawczy